სა­ქარ­თვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრის ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ა­ნის თავ­მჯდო­მა­რე­ო­ბით ერე­ვან­ში ორი ქვეყ­ნის მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მა გა­ი­მარ­თა.

კო­მი­სი­ის სხდო­მა ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მა და ნი­კოლ ფა­ში­ნი­ან­მა გახ­სნეს. მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი ეკო­ნო­მი­კუ­რი კო­მი­სი­ის სხდო­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტრებ­მა ხელი მო­ა­წე­რეს დო­კუ­მენტს, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კას შო­რის მოქ­მე­დი უვი­ზო მი­მოს­ვლა კი­დევ უფრო გა­მარ­ტივ­და და ამი­ე­რი­დან მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი სა­ზღვარს ბი­ო­მეტ­რი­უ­ლი პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბე­ბით გა­დაკ­ვე­თენ.

ხელი მო­ე­წე­რა აგ­რეთ­ვე ორ ქვე­ყა­ნას შო­რის ვაჭ­რო­ბა­სა და ეკო­ნო­მი­კურ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­ზე მთავ­რო­ბა­თა­შო­რი­სი კო­მი­სი­ის მე-12 სხდო­მის ოქმს. კო­მი­სი­ის სხდო­მა­ში სა­ქარ­თვე­ლო­სა და სომ­ხე­თის რეს­პუბ­ლი­კის მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი და შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ნა­წი­ლე­ობ­დნენ.

Flights from თბილისი to ერევანი for the Next Few Days

გამგზავრებაგაჩერებაბილეთების პოვნა
20 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 111 -დან
22 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 114 -დან
21 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 163 -დან
14 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 165 -დან
24 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 165 -დან
27 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 167 -დან
28 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 167 -დან
13 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 169 -დან
15 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 169 -დან
11 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 169 -დან
9 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 179 -დან
10 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 179 -დან
8 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 180 -დან
6 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 180 -დან
1 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 181 -დან
7 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 181 -დან
18 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 181 -დან
23 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 181 -დან
25 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 182 -დან
26 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 191 -დან
3 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 194 -დან
4 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 195 -დან
2 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 199 -დან
5 თებერვალი 2023პირდაპირიავიაბილეთები 212 -დან
2 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 239 -დან
4 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 239 -დან
6 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 244 -დან
9 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 351 -დან
20 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 475 -დან
18 თებერვალი 20231 გადაჯდომაავიაბილეთები 475 -დან